Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

https://zaczipowani.pl/

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Serwisie internetowym https://zaczipowani.pl/ . Administratorem danych osobowych w serwisie jest Petmedica.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-306), przy ul. Niemcewicza 17, lokal 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000739662, kapitał zakładowy 110.000,00 zł, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584, kontakt : adres poczty elektronicznej kontakt@zaczipowani.pl

II. Dane osobowe

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Serwisu Internetowego. Jednakże podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług drogą elektroniczną, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z usług w serwisie. Serwis będzie zbierał następujące dane klientów : nazwisko, imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 2. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa. Z uwagi na konieczność ochrony przed robotami/botami internetowymi, serwis korzysta w niektórych sytuacjach z mechanizmu weryfikacji o nazwie Google reCAPTCHA. Z tego względu serwis może ujawnić Google Inc. adres IP komputera użytkownika. 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w naszym serwisie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane przez Usługodawcę i Administratora również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. 6. Z uwagi na ochronę danych użytkowników i bezpieczeństwo serwisu dane są przetwarzane (zakres :dane logowania, dane IP, dane analityczne (Google Analytics) ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 7. Administrator serwisu nie udostępnia danych osobowych właścicieli znalazcom zaginionych zwierząt. Wyjątek stanowią jednostki porządku publicznego i bezpieczeństwa, które zgodnie art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, uprawnione są, na wniosek, do uzyskania i przetwarzania danych osobowych w celu realizacji ustawowych zadań np. nawiązania kontaktu z właścicielem odnalezionego zwierzęcia. 8. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). (m.in. zgodność z prawem, rozliczalność, rzetelność. ) 10. Oprócz administratora dostęp do danych w niektórych wyjątkach mają podmioty przetwarzające na podstawie odrębnych umów świadczenia usług oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takimi podmiotami są współpracujący z nami lekarze weterynarii, schroniska, hodowcy oraz urzędy miast i gmin. Przetwarzane przez nich dane dotyczą jednak wyłącznie osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę na rejestrację swoich danych w bazie ZACZIPOWANI.PL , w ramach oferowanych przez te podmioty usług (znakowanie i rejestracja w lecznicy, adopcja w schronisku i rejestracja lub zakup psa z hodowli i jego rejestracja, a także akcji bezpłatnego znakowania na terenie danego miasta lub gminy). Podmioty te nie mają więc możliwości, aby posiadać wgląd do danych innych niż te, do których zostały formalnie uprawnione. 11. Dane osobowe właścicieli zarejestrowanych zwierząt przetwarzane są na podstawie ich zgody, w ramach świadczonych usług. W przypadku wycofania tej zgody, bez względu na powód, dane przestają być przez nas przetwarzane i są usuwane z naszego systemu. Z uwagi na charakter usług elektronicznej ewidencji i identyfikacji, dane właściciela pozostają w naszym systemie do momentu otrzymania przez administratora wniosku o ich usunięcie (np. w związku ze zgonem zwierzęcia, rezygnacją lub z innego powodu). Dane usuwane są także, gdy przestaje być on właścicielem zwierzęcia tj. w sytuacji poprawnie zakończonej i zweryfikowanej procedury przerejestrowania, w której przebiegu przekazał prawa do zarejestrowanego psa/kota innej osobie. 12. W niektórych sytuacjach powierzone nam dane mogą być przetwarzane dłużej tj. gdy są niezbędne do dochodzenia roszczeń przez administratora lub osoby trzecie, stanowiąc dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do momentu, w którym przestaną być one przydatne w postępowaniu lub do czasu zakończenia wszelkich czynności z tym związanych. 13. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

III. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

1. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Polityka cookies serwisu internetowego

1. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem z Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego. 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”: a) Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego. b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego. c) Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Serwisu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. 4. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. 5. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. 6. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 7. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa: 8. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

„Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru” Imię i nazwisko…………………………………………………………………………… Adres zamieszkania:…………………………………………………………………… Adres korespondencyjny:…………………………………………………………………….. Kod pocztowy:………………………….Miejscowość:……………………………….. Telefon kontaktowy :……………………………………………………………………. Adres e-mail :……………………………………………………………………………..

¨ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez …………..………………………………. z siedzibą w ……………, przy ul. ………………… na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do usunięcia Pani/Pana danych z naszych baz danych. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu.

¨ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez …………..………………………………. z siedzibą w ……………, przy ul. ………………… na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do przesłania Pani/Panu potwierdzenia usunięcia Pani danych z naszego systemu. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego systemu oraz przesłanie potwierdzenia usunięcia na wskazany w powyższym formularzu adres e-mail.