Regulamin serwisu

CERTYFIKAT „SAFE E-COMMERCE”

BEZPIECZEŃSTWA I ZGODNOŚCI Z PRAWEM

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ZACZIPOWANI.PL

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Niniejszy Regulamin serwisu określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://zaczipowani.pl/ . Właścicielem i Usługodawcą Serwisu jest Petmedica.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-306), przy ul. Niemcewicza 17, lokal 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000739662, kapitał zakładowy 110.000,00 zł, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584, kontakt : adres poczty elektronicznej kontakt@zaczipowani.pl , zwany dalej Usługodawcą.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://zaczipowani.pl , w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Uznaje się, że przeczytanie i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji konsumentowi (Użytkownikowi), o których jest mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - Dz. U. z 2014 poz. 827), informacje te są zawarte w poniższych punktach regulaminu.
5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
6. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :
1) dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;
2) podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Użytkowników czy Usługodawcy oraz funkcjonowania całego serwisu.
3) podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

II. Definicje


1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Użytkownik — oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu ,która korzysta z bazy Polskiego Rejestru Zwierząt zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
b) Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w bazie, służący do rejestracji konta Użytkownika w bazie Polskiego Rejestru Zwierząt.
c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
d) Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
e) Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
f) Mikroczip - elektroniczne oznakowanie zwierzęcia.
g) Polski Rejestr Zwierząt -polska baza zwierząt domowych prowadzona przez Usługodawcę, będącego podmiotem prywatnym, służąca do identyfikacji właściciela zwierzęcia poprzez wprowadzenie numeru mikroczipu jakie zwierzę posiada. Nie stanowi żadnego rejestru publicznego.
h) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://zaczipowani.pl/ .
i) Rejestracja –bezpłatna i dobrowolna w ramach Usługi Konta polega na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu.
j) Usługodawca - Petmedica.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-306), przy ul. Niemcewicza 17, lokal 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000000000, kapitał zakładowy 110.000,00 zł, NIP 951-24-62-441, REGON 380163584, kontakt : adres poczty elektronicznej kontakt@zaczipowani.pl , zwany dalej Usługodawcą.
k) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

III. Warunki świadczenia usług


1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługę Konta Użytkownika dla właściciela zwierzęcia, która jest dostępna po dokonaniu bezpłatnej i dobrowolnej rejestracji. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
3. Serwis stanowi platformę online, w której prowadzony jest Polski Rejestr Zwierząt, służący do identyfikacji właściciela zwierzęcia poprzez wprowadzenie numeru mikroczipu zwierzęcia.
4. Polski Rejestr Zwierząt to baza zwierząt domowych (psy/koty), która jest prowadzona przed podmiot prywatny, a nie organy władzy publicznej. Nie ma nic wspólnego z żadnym prowadzonym rejestrem publicznym.
5. Serwis oferuje możliwość rejestracji zwierzęcia w bazie Polskiego Rejestru Zwierząt, jak również wyszukanie i weryfikację samego nr mikroczipu zwierzęcia, który umożliwia dotarcie do użytkownika, który uprzednio dokonał rejestracji w serwisie Usługodawcy.
6. Aby zostać użytkownikiem serwisu i móc zarejestrować zwierzę, należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie https://zaczipowani.pl/ .
7. W formularzu rejestracyjnym należy wypełnić imię zwierzęcia, wskazać gatunek (pies/kot), nr mikroczipu, następnie dane właściciela(imię, nazwisko, telefon, mail).
8. Podanie przez właściciela zwierzęcia prawdziwych i aktualnych danych podczas procesu rejestracji jest dobrowolne, jednak w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, świadczenie przez Usługodawcę oferowanych usług względem jego osoby i jego zwierzęcia może być utrudnione lub niemożliwe.
9. Usługodawca nie odpowiada za prawdziwość złożonego oświadczenia, ani za skutki, które mogą być z niego wywiedzione, jak również następstwa wynikające z w.w. sytuacji.
10. Przed rejestracją zwierzęcia niezbędne jest wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny, mailowy i za pośrednictwem poczty, w przypadku otrzymania przez serwis zgłoszenia o odnalezieniu zwierzęcia.
11. Użytkownik przed rozpoczęciem procesu rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i polityką prywatności . Rejestracja w serwisie oznacza, że użytkownik akceptuje regulamin i politykę prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.
12. Usługa w ramach serwisu jest możliwa po wyrażeniu zgody użytkownika, będącego konsumentem na wykonanie w pełni usługi wraz z informacją przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy. Zobacz Rozdział IV.
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w bazie treści niezgodnych z prawdą, sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
14. Usługi w serwisie mają charakter bezpłatny.

IV. Prawo do odstąpienia od Umowy i jego wyłączenie


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia jej zawarcia.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone jednak w przypadku: świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

V. Bezpieczeństwo i działanie serwisu


1. Serwis ZACZIPOWANI.PL oferuje usługi rejestracji, przerejestrowania i wyrejestrowania zwierząt on-line w sposób ciągły, przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Podmiot zastrzega jednak, iż w przypadku przerw technicznych lub aktualizacji systemu niektóre z jego elementów mogą być czasowo niedostępne, o czym użytkownicy zostaną zawczasu poinformowani poprzez stronę internetową serwisu.
2. Serwis ZACZIPOWANI.PL nie udostępnia danych osobowych właścicieli znalazcom zaginionych zwierząt. Wyjątek stanowią jednostki porządku publicznego i bezpieczeństwa, które zgodnie art. 10a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, uprawnione są, na wniosek, do uzyskania i przetwarzania danych osobowych w celu realizacji ustawowych zadań np. nawiązania kontaktu z właścicielem odnalezionego zwierzęcia.
3. W przypadku uzyskania od znalazcy informacji na temat zaginionego zwierzęcia Serwis ZACZIPOWANI.PL w pierwszej kolejności podejmuje kontakt telefoniczny z właścicielem oraz może korzystać z dodatkowych form kontaktu, jak wiadomości SMS oraz poczta e-mail. W przypadku kilkukrotnego niepowodzenia w przekazaniu informacji lub braku bezpośrednich danych kontaktowych, do właściciela wysyłane jest oficjalne pismo (za potwierdzeniem odbioru) oraz/lub powiadamiane są najbliższe jednostki porządku publicznego i bezpieczeństwa zgodnie z Rozdział IV ust.2 niniejszego regulaminu.
4. Obowiązek odbioru odnalezionego zwierzęcia leży po stronie jego właściciela i podmiot nie bierze udziału w transporcie zwierząt z placówek w których się znajdują, nie dostarcza ich do właścicieli oraz nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie odbioru zwierzęcia przez właściciela.
5. Użytkownicy mogą kontaktować się z pracownikami serwisu ZACZIPOWANI.PL za pośrednictwem kontaktu : kontakt@zaczipowani.pl .
6. Pracownicy serwisu ZACZIPOWANI.PL podejmują się odpowiedzi na zgłoszenia niezwłocznie po ich weryfikacji. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za nieudane próby nawiązania kontaktu zwrotnego z osobą/jednostką dokonującą zgłoszenia.

VI. Reklamacje


1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem i korzystaniem z usług serwisu. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail : kontakt@zaczipowani.pl
3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
5. Użytkownik, będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
6. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

VII. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług serwisu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
7. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – Adresat: ___________________________________________________________ [w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail] – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Numer identyfikacyjny listu, którym konsument(-ci) odsyłają produkt – Podpis konsumenta(-ów) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.